Ochrana vašeho soukromí je pro společnost Abiset s.r.o. prioritou. Ochranu osobních údajů našich zákazníků považujeme za naši klíčovou povinnost a s osobními údaji zacházíme vždy výhradně v souladu s platnou právní úpravou. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů je stanoveno, jakým způsobem a za jakým účelem shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme vaše osobní údaje a jakým způsobem je chráníme. Společnost Abiset s.r.o. (Dále jen "provozovatel") se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté zákazníkem nebo návštěvníkům webových stránek v souladu se zákonem č. 428/2002 CFU a č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a v jejich pozdějších zněních jakož i podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR").

Zásady ochrany osobních údajů v souladu s GDPR

Základní informace

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout vám otevřeně informace o tom, jaké osobní údaje získáváme, jak s nimi zacházíme, z jakých zdrojů jejich získáváme, pro jaké účely je využíváme, komu je můžeme poskytnout, jak dlouho jejich uchováváme a jaké jsou vaše individuální práva v oblasti ochrany údajů.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány, zpracovávány a / nebo používány pouze v případě, že to zákazník dovolil tím, že vložil závaznou objednávku nebo nařídil nebo povolil příslušné právní předpisy. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Za závaznou objednávku se považuje objednávka doručena fyzicky a doplněna podpisem zákazníka, zaslání objednávky e-mailem nebo vyplnění objednávky na webových stránkách provozovatele. Za závaznou objednávku se považuje i telefonická nebo osobní objednávka nebo objednávka zadána jakýmkoli jiným způsobem (například do chatu na webových stránkách), pokud je tato následně potvrzena řádným uhrazením faktury nebo zálohové faktury.

Údaje, které zákazník zadá při objednávce se přenášejí zaheslované a jsou elektronicky uloženy (použitý šifrovací protokol: TLS 1.2, klíč: RSA 2048 bit, šifrování uživatelských dat: AES-256 (256 bit)). Zaměstnanci provozovatele jsou zavázáni udržovat utajování osobních údajů a mohou je zpracovávat pouze za účelem a způsobem, které jsou definovány v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Údaje, které zanechá zákazník se bez jeho výslovného souhlasu, který lze kdykoli odvolat, nepředají třetím stranám. Netýká se to předání údajů provozovatele třetím stranám, které jsou pověřeny technickou realizací objednávky resp. dodáním zboží nebo služby, pokud to je nutné pro dodání zboží nebo služby. Tyto třetí strany mohou použít osobní údaje zákazníka pouze za účelem dodání zboží nebo služby.

Zákazník nebo návštěvník webových stránek provozovatele je informován o pravidlech zpracování osobních údajů při objednávce a vždy, když provozovateli poskytuje některé osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách provozovatele www.ikelp.cz.

Provozovatel poskytuje své produkty a služby výlučně zletilým a svéprávným osobám, které dosáhly věku minimálně 18 let. Rovněž zpracováváme osobní údaje výlučně zletilých a svéprávné osob. V případě, že nesplňujete tyto podmínky a provozovatel takovou skutečnost odhalí, vaše osobní údaje budou smazány a také profil na webových stránkách provozovatele. Provozovatel také ukončí poskytování svých produktů a služeb osobám, které výše zmíněné kritériu nesplňují.

Pokud se vám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše otázky nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Musím poskytnout provozovateli osobní údaje?

Poskytnutí osobních údajů je, stejně jako uzavření smlouvy nebo jiného obchodního vztahu s provozovatelem, dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností (například vedení účetní agendy) nebo jsou nezbytné při poskytnutí služby a bez některých údajů provozovatel nedokáže poskytnout požadovanou službu nebo dodat požadované zboží. Osobní údaje, které by poskytovatel sbíral a zpracovával z důvodu jiného účelu než výše uvedeného, podléhají vždy zvláštnímu souhlasu zákazníka nebo návštěvníka webových stránek poskytovatele. Pokud nám zákazník nebo návštěvník webových stránek takový souhlas neposkytne, z důvodu jiného účelu než výše uvedeného nebudeme sbírat a zpracovávat osobní údaje.

Jaké osobní údaje zákazníka nebo návštěvníka webových stránek provozovatel zpracovává?

Aby bylo možné zákazníkovi poskytnout požadované výrobky nebo služby provozovatel získává a zpracovává tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje zákazníka (obchodní jméno, IČO, DIČ, DIČ, adresa sídla, adresa provozu / provozů, všeobecné kontaktní údaje na společnost)
 • kontaktní údaje zákazníka nebo kontaktní údaje zákazníkem pověřených osob (jméno, email, telefonický kontakt)
 • údaje o tom, které naše produkty nebo služby vám poskytujeme a jako jejich využíváte
 • záznamy ze vzájemné písemné komunikace

Pro zkvalitňování služeb a webový stránek provozovatele, provozovatel získává a zpracovává osobní údaje prostřednictvím těchto služeb a použitých technologií:

 • Textové soubory cookies
 • Google Analytics
 • Fathom Analytics
 • Lucky Orange
 • Zendesk
 • OneSignal
 • Google API Services

Detailní informace o těchto službách a technologiích jsou popsány dále v tomto dokumentu.

Na jaké účely provozovatel využívá a zpracovává osobní údaje?

Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů na splnění povinností, které mu ukládá zákon, za účelem jednání o smlouvě a na poskytování služeb a produktů poskytovatele, na ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, k zajištění bezpečnosti provozu a předcházení podvodům a na analýzy a vyhodnocování možných rizik.

Se souhlasem klienta zpracováváme údaje pro marketingové účely nad rámec oprávněného zájmu, tedy zahrnující profilování, nabídku produktů a služeb provozovatele.

Jakým způsobem zajišťuje provozovatel ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a procesní kontrolou a provozovatel disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných dat před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Všechny osoby, které s osobními údaji zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Z jakých zdrojů získává provozovatel osobní údaje?

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a poskytováním služeb nebo produktů provozovatele nebo které jste v téže souvislosti poskytli našim obchodním a servisním partnerem. Dále zpracováváme údaje, které jste nám poskytli pro registraci na webových stránkách nebo při zřizování služeb nebo produktů. Takto získané osobní údaje využíváme výhradně na realizaci dodání požadovaných služeb a produktů a s tím související účetní a zákonem stanovenou agendu. Na základě vašeho zvláštního souhlasu nebo nastavení povolení používaných aplikací můžeme zpracovávat i další údaje, například z internetových prohlížečů, průzkumů spokojenosti a uživatelských testování.

Komu provozovatel poskytuje nebo postupuje osobní údaje?

Provozovatel postupuje osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem (např. Kontrola účetní agendy), a pokud je to nezbytné, na ochranu práv provozovatele (např. Při vymáhání dlužné částky soudní cestou). Provozovatel může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zprostředkovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje prostředníka ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám provozovatel. Údaje lze postoupit i dodavatelem zajišťujícím pro provozovatele služby, jako například instalace softwaru a školení u zákazníka. Přesný seznam zprostředkovatelů a dodavatelů, kterým se postupují osobní údaje, naleznete na webových stránkách provozovatele. Se souhlasem zákazníka nebo na jeho příkaz lze osobní údaje poskytnout i dalším osobám.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva dotčené osoby. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o vymazání osobních údajů, pokud však není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo tehdy, kdy jsou zapotřebí, abychom vám mohli nadále poskytovat vámi objednané služby.

Jaké jsou Vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případech, kdy provozovatel zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případech, kdy jsou vaše údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování podat námitky. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce proti zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy.

Kam se můžete obrátit pro další informace a kde můžete uplatnit případné námitky ohledně zpracování osobních údajů?

Zákazník nebo návštěvník webových stránek provozovatele má kdykoli možnost obrátit se na nás telefonicky na čísle +421 34 239 95 41 nebo formou emailové zprávy na podpora(at)ikelp.cz, kde dostane odpovědi na všechny otázky týkající se problematiky osobních údajů.

Zásady používání souborů cookie

Používání cookies

Jednotlivé stránky portfolia společnosti používají cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Používáním stránek vyjadřujete provozovateli webových stránek souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky a v prohlížeči je povoleno přijímání souborů cookie, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookie. Návod na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče.

Co jsou cookies?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookie se ukládají do složky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookie vytvořila. Soubory "cookie", které používáme, nepoškozují váš počítač.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Na stránkách mohou být použity dočasné a trvalé cookies. Dočasné se uchovávají ve vašem zařízení, dokud stránky neopustíte. Trvalé cookies zůstávají na vašem zařízení do uplynutí jejich platnosti nebo do ručního vymazání. Doba, po kterou si informace ponecháváme, závisí na typu souborů cookie.

Na webových stránkách používáme několik typů cookies.

 • Základní soubory cookie
  Tyto soubory cookie tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí, jakými jsou například zabezpečené oblasti nebo online platby. Základními cookies jsou např. zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů a podobně. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezchybný chod stránek.
 • Provozní soubory cookie
  Pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám např. řeknou, na které části webové stránky jste klikli, kterou stránky jste navštívili naposledy a podobně. Tyto cookies nám slouží k analýze a vylepšování našich webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný chod našich stránek.
 • Funkční soubory cookie
  Funkční soubory cookie nejsou nezbytné, ale pomáhají nám vylepšit funkčnost našich webových stránek. Jde například o zapamatování nastavení zvolených při předchozí návštěvě stránky, např. rozložení obsahu, výběr lokality a podobně, abyste je nemuseli znovu nastavovat. Pomocí těchto cookies zjišťujeme, zda vám již byla nabídnuta určitá služba nebo poskytujeme informace z vaší aktuální oblasti, pokud souhlasíte se sdílením těchto informací. Ačkoli použití těchto cookies záleží výhradně na vašem nastavení, jejich případným vypnutím byste mohli přijít o některé služby, které bychom vám mohli poskytovat.
 • Reklamní soubory cookie
  Reklamní soubory cookie můžeme používat na našich webových stránkách na zobrazení obsahu a reklam, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům. Tyto cookies mohou shromažďovat informace o vašich zvyklostech při prohlížení našich webových stránek. Mohou být využity i na rozpoznání vaší opětovné návštěvy některé z webových stránek, které jsou součástí naší sítě. Tímto způsobem můžeme poskytovat na našich webových stránkách obsah a reklamy, které jsou pro vás relevantnější a efektivnější cílit přímou marketingovou komunikaci, ale také omezit počtu zobrazení reklamy a měřit účinnost reklamních kampaní.
 • Soubory cookie třetích stran
  Na stránkách jsou propojení a integrovaný obsah z jiných webových stránek. Proto mohou být během používání našich webových stránek vytvořené soubory cookies, které nepodléhají kontrole naší společnosti. Jde například o případ, pokud prosvětlováno webová stránka používá nástroj pro analýzu nebo marketingovou automatizaci od třetí strany (například nástroje společností Google) nebo zobrazuje obsah webových stránek třetí strany, např. YouTube nebo Facebook. To má za následek přijetí souborů cookie od těchto služeb třetích stran. Naše společnost nemůže mít kontrolu nad ukládáním ani přístup k těmto souborům cookie. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookie, pozorně jsou zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookie těchto služeb.

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Podle §15 zákona o elektronických médiích můžete jako návštěvník webové stránky nesouhlasit s ukládáním vašich anonymizovaných dat. vaše návštěva tedy v budoucnu nebude zaznamenávána. Cookies, které se na webových stránkách používají, si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je přednastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho prohlížeče / zařízení. Návod na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies. Budeme respektovat, pokud si přednastavené nastavení cookies změníte. Vypnutí některých cookies však může mít dopad na funkčnost našich webových stránek.
Pro služby společnosti Google lze také využít stránky pro zrušení.

Google Analytics

Na naší stránce sbíráme a ukládáme údaje pomocí trackovacího nástroje pro marketingové účely a pro účely optimalizace. Naše stránka na to využívá Google Analytics, službu od Google inc. ( "Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání. Informace o Vašem používání stránky, vytvořené pomocí Cookies, přenese společnost Google zpravidla na server Google v USA a uloží je tam. Vaši IP adresu ale Google v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí (anonymizovány). Tím se IP adresy získané pomocí Google Analytics zkrátí. Toto opatření má zabránit aby Google dokázal spojit IP adresy s osobními údaji. Jen ve výjimečných případech se přenáší na server Google v USA úplná IP adresa, která se tam zkrátí. Na objednávku provozovatele této stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení užívání stránky, za účelem zhotovení reportů o aktivitách na stránce, a na poskytnutí dalších služeb provozovateli, které jsou spojeny s používáním stránky a internetu. IP adresa v prohlížeči se v rámci Google Analytics tak není, s dalšími údaji společnosti Google.

Bez vašeho výslovného souhlasu nepoužijeme trackovací nástroje, abychom bez vašeho vědomí shromažďovali vaše osobní údaje, předávali tyto údaje třetím stranám a marketingovým platformám nebo propojovaly tyto údaje s vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

Zásady používání služby Fathom Analytics

Používání služby analýzy návštěvnosti stránek

Službu Fathom Analytics používáme za účelem porozumět návštěvnosti našich webových stránek a to způsobem, který je nejpříznivější pro soukromí návštěvníků webových stránek. To nám umožňuje webové stránky neustále zlepšovat.

Jak funguje služba Fathom Analytics?

Chceme, aby při používání našich webových stránek docházelo k zpracovávání co nejméně osobních údajů. To je důvod, proč jsme pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek vybrali službu Fathom Analytics, která nepoužívá cookies a je v souladu s GDPR, ePrivacy (včetně PECR), COPPA a CCPA. Pomocí této služby na analýzu webových stránek, která je "šetrná" k ochraně osobních údajů, se vaše IP adresa zpracuje pouze v krátkém časovém okamžiku a my (provozovatel webových stránek) vás nemůžeme nijak identifikovat. Podle zákona CCPA jsou vaše osobní údaje "deidentifikované". Více si o službě můžete přečíst na webové stránce Fathom Analytics.

Vyžaduje se explicitní souhlas se zpracováním osobních údajů?

Ne, nevyžaduje, protože při službě Fathom Analytics se v průběhu času neukládají žádné osobní údaje. Navíc, ve smyslu definice GDPR, článek 6, odstavec 1. písmeno f); je naším oprávněným zájmem neustále zlepšovat naše webové stránky a podnikání.

Zásady používání služby Lucky Orange - Web Analytics Service

Používání služby analýzy webových stránek

Jednotlivé stránky portfolia provozovatele používají službu Lucky Orange, která nám pomáhá zajistit lepší služby - zvýšení kvality a použitelnosti webových stránek. Používáním stránek vyjadřujete naší společnosti souhlas s použitím služby Lucky Orange. Tento souhlas můžete odvolat níže uvedeným postupem.

Co je služba Lucky Orange?

Tato služba může vytvářet záznam stisknutí tlačítka myši, pohyby myši a aktivitu posouvání se na stránce. Dále může zaznamenávat informaci o stisku kláves během zadávání údajů na stránce. Lucky Orange nevytváří žádné záznamy ani nesleduje aktivity na jakékoliv webové stránce, který nepoužívá Lucky Orange systém. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s touto službou najdete na stránce https://www.luckyorange.com/privacy.php.

Proč používáme službu Lucky Orange?

Službu Lucky Orange a záznamy, které vytváří používáme výhradně na zvýšení kvality našich webových stránek. Tato služba nám pomáhá určit ty stránek, které vyžadují úpravu tak, aby byly přehlednější a snadněji použitelnější. Záznamy jsou anonymní a po jejich zpracování průběžně odstraňovány. Službu Lucky Orange využíváme většinou omezeně, pouze dočasně při nových stránkách a otestování jejich praktické použitelnosti.

Jak můžete změnit nastavení služby Lucky Orange?

Pokud si chcet prohlédnout nebo spravovat údaje, které o vaší návštěvě našich webových stránek služba Lucky Orange zaznamenala přejděte na stránku https://privacy.luckyorange.com/. Kliknutím na tlačítko "Do not track me" zabezpečíte vypnutí zaznamenávání vašich návštěv službou Lucky Orange.

Zásady používání služby OneSignal - Push notification system

Používání služby pro zasílání notifikací

Některé stránky portfolia provozovatele používají službu OneSignal, která nám pomáhá zajistit zasílání zpráv (push nitifikácií) návštěvníkům, který se přihlásí k odběru takových zpráv. Při přihlášení k odběru tak návštěvník vyjadřuje souhlas k využívání této funkcionality. Tento souhlas můžete odvolat níže uvedeným postupem.

Co je služba OneSignal?

Tato služba funguje jako oznamovací kanál, přes který se posílají zprávy od poskytovatele k jejímu zákazníkům podle nastavení o které zprávy mají zájem informace dostávat. Samotná služba splňuje GDPR podmínky https://onesignal.com/privacy. Zasílání zpráv přes tuto službu je anonymní a my jako provozovatel neumíme kdo je dané zprávy odběratelem.

Proč používáme službu OneSignal?

Službu One Signal používáme výhradně k informování o novinkách, článcích a dalších informacích na této webové stránce na které se odběratel přihlásil odebírat.

Jak můžete změnit nastavení služby OneSignal?

Pokud jste se přihlásili k odběru zpráv na naší webové stránce a chcete toto nastavení změnit či zrušit. Tak je třeba v nastavení vašeho prohlížeče dát blokovat push notifikace z naší stránky. Další možností je při zobrazení takové oznámení si zvolit, že dané oznámení nechcete nadále dostávat. Také, pokud naši stránku přestanete navštěvovat, tak se automaticky odhlásíte z odběru těchto notifikací.

Zásady používání služby Zendesk - Online chat na našich webových stránkách

Používání služby Zendesk

Služba Zendesk zabezpečuje komunikaci - online chat - mezi návštěvníkem webových stránek provozovatele a operátorem. Návštěvník webových stránek tuto službu nemusí využít, její použití je dobrovolné.

Co je služba Zendesk

Služba Zendesk zajišťuje zobrazování komunikačního okna pro návštěvníka webových stránek, kde může zadávat své otázky a komunikovat s operátorem, nebo kde může zanechat zprávu, kterou operátor zpracuje později. Tato služba poskytuje operátorům online aplikaci, kde mohou s jednotlivými návštěvníky stránek komunikovat a odpovídat jim tak jednotlivé dotazy. Pokud návštěvník webových stránek zanechá operátorovi zprávu, tato mu je doručena emailem prostřednictvím služby Zendesk. Detailní informace ohledně bezpečnosti a ochrany osobních údajů naleznete na stránce poskytovatele této služby https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.

Proč používáme službu Zendesk

Naší snahou je tvořit přehledný obsah webových stránek, aby na nich návštěvník vždy našel to, co potřebuje - návody nebo informace o našich produktech. Přesto může mít návštěvník doplňující otázky. K tomuto účelu může použít online chat, který je přímo na webových stránkách provozovatele. Cílem online chatu není sběr osobních údajů, komunikace s operátorem probíhá anonymně. To však nevylučuje možnost, že návštěvník webových stránek dobrovolně na sebe zanechá kontakt, aby ho mohl operátor nebo jiný pracovník provozovatele kontaktovat ohledně odpovědi na jeho dotaz.

Jaké osobní údaje, jakým způsobem a za jakým účelem sbíráme a zpracováváme?

Operátor, jehož úkolem je odpovídat na otázky nebo zanechané dotazy návštěvníků webových stránek má přístup k těmto informacím: země nebo lokalita návštěvníka webových stránek, druh použitého zařízení na prohlížení webových stránek a adresu stránky, kterou si návštěvník právě dívá. Tyto informace slouží výlučně k tomu, aby operátor poskytl návštěvníkovi odpověď v co nejvyšší kvalitě, ve správném jazyce a k tématu nebo ohledně produktů, o které se zajímá. Tyto informace má operátor k dispozici pouze během toho, jak si návštěvník prohlíží webové stránky provozovatele. Po ukončení návštěvy webových stránek se tyto informace archivovány. Návštěvník webových stránek může zanechat zprávu operátorovi, která mu bude doručena zabezpečenou elektronickou poštou. Pokud návštěvník webových stránek v zanechané zprávě uvede své osobní údaje (nejčastěji email, telefon a jméno), vyjadřuje tím souhlas, že je může operátor použít za účelem kontaktování návštěvníka a poskytnutí odpovědi na jeho dotaz. Zanechána zpráva bude po vyřízení smazána a s ní i poskytnuté osobní údaje, které v ní byly uvedeny. Poskytnuté osobní údaje nebudou využívány pro žádný jiný účel než výše uvedený.

Zásady používání služby Google API Service - přihlášení

Používání služby přihlášení do webových stránek

Pro přihlášení může zákazník využít Google přihlášení, tak jako na jiných stránkách webu. Zákazník si tak nemusí pamatovat k této stránce zvášť přihlašovací údaje, ale při přihlášení je směrován na stránky společnosti Google, kde provede přihlášení do profilu.

Co je služba Google API Service?

Tuto službu využíváme pouze k přihlášení uživatele do jeho profilu na této webstránce. Ze služby požadujeme, jen nezbytné údaje - veřejný email a veřejně označené údaje - jméno, příjmení a obrázek pro identifikaci a správné spárování profilu. 

Jak můžete změnit nastavení služby Google API Service?

Ve svém profilu po přihlášení lze vidět spojení s účtem google. Kde toto spojení můžete odstranit a tím i údaje námi získané tímto spojením. Následně již nebude možné se jednoduše přihlásit do tohoto profilu službou Google API Service - přihlášení. To, které údaje veřejně sdílíte si můžete nastavovat v profilu svého účtu u poskztovatele Google.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prostřednictvím webové aplikace tímto v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Sb, o ochraně osobních údajů uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu mou osobou poskytnutých, a to zejména svého jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla (dále jen "Osobní údaje") společnosti Abiset s ro, IČ: 36289141 , se sídlem Bernolákova 1A, Malacky, PSČ 90101 jako správci Osobních údajů (dále jen "Správce").

Účelem zpracování Osobních údajů je poskytování nebo dodání mnou objednaných zboží a služeb, a dále poskytování důležitých informací o produktech a službách Správce a jiných subjektů včetně zasílání nabídek zboží a služeb na požádání, a to i elektronickými prostředky (především telefonicky, emailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv). Za důležité informace o produktech a službách jsou považovány zejména tyto informace:

 • oznámení o vydání nové verze používané aplikace nebo služby
 • oznámení o funkcionalitách, které souvisí se změnou legislativy
 • upozornění na důležité nastavení aplikací nebo služeb a návody na webových stránkách provozovatele, které souvisí se změnou legislativy nebo mají zásadní dopad na využívání produktů a služeb provozovatele
 • fakturace a účetní agenda
 • a na realizaci dalších úkonů, které musí Správce vykonat, aby mohl uživatel řádně využívat zakoupené produkty nebo služby

Zároveň uděluji souhlas s tím, že Správce může postoupit osobní údaje dalším zpracovatelům, kteří pro něj provádějí další zpracování osobních údajů a subdodavatelské služby, avšak pouze v rozsahu výše uvedených zásad a podmínek. Zároveň prohlašuji, že jsem osoba plnoletá a svéprávná a že mám věk minimálně 18 let.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji dobrovolně a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Poučení: Tento souhlas můžete kdykoli odvolat po přihlášení se na stránce https://www.ikelp.com/sk/dashboard nebo zasláním žádosti na adresu podpora(at)ikelp.cz. Vaše osobní údaje budou smazány neprodleně kromě případů, kdy vymazání osobních údajů znemožní řádné poskytování objednaných služeb nebo ochranu práv Správce (například vymáhání dlužné částky).

Besteron VISA, MasterCard