Podmínky poskytování služby iKelp POS Mobile

Tento dokument definuje podmínky poskytování služby iKelp POS Mobile (dále jen "služby"), jejích jednotlivých variant (edicí) a doplňkových služeb s ní souvisejících (dále jen "podmínky poskytování služby"), které poskytuje společnost Abiset s.r.o. (dále jen "poskytovatel").

Tyto podmínky poskytování služby jsou platné od 8.3.2021, ruší všechny předcházející znění těchto podmínek a nahrazují je těmito novými ustanoveními.

Každý uživatel musí vyjádřit svůj souhlas s těmito podmínkami poskytování služby ještě před započetím její používání. Jestli s uvedenými podmínkami poskytování služby nesouhlasíte, nemůžete službu používat.

Platnost podmínek poskytování služby

 1. Tyto podmínky jsou zveřejněny na stránce: http://www.ikelp.com/go?key=ikelp.pos-mobile.licencia
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo podmínky poskytování služby kdykoliv změnit a to bez nutnosti předcházejícího souhlasu uživatele.
 3. Nové znění automaticky nahrazuje všechny předcházející s okamžitou platností. Poskytovatel není povinný o této skutečnosti informovat uživatele.
 4. Jestli uživatel nesouhlasí s novými platnými podmínkami poskytování služby, nemůže ji dále používat.
 5. Uživatel potvrzením těchto podmínek používání služby uděluje poskytovateli souhlas je takovýmto způsobem kdykoliv změnit a jestli s jejich novým zněním nesouhlasí, okamžitě přestane službu používat a to bez nároku na: jakoukoliv náhradu, poskytnutí již vytvořených údajů nebo finanční kompenzaci.
 6. Podmínky poskytování služby jsou považované za zveřejněné a platné už jen tím, že jsou uvedené na stránce: http://www.ikelp.com/go?key=ikelp.pos-mobile.licencia. Je povinností uživatele, aby si sám sledoval změny těchto podmínek.

Definice pojmů

 1. Uživatel - fyzická osoba nebo právní subjekt, který se rozhodl využívat službu iKelp POS Mobile, jejich jednotlivé varianty (edice) a doplňkové služby s ní související.
 2. Produkt - služba iKelp POS Mobile, její jednotlivé varianty a doplňkové služby s ní související.
 3. Aplikace - jiné pojmenování Produktu.
 4. Poskytovatel -  společnost Abiset s.r.o. se sídlem: Bernoláková 1A, 90101 Malacky.
 5. Vytvořené údaje - údaje, které uživatel vytvoří po dobu používání aplikace. Tyto údaje se nachází v databázi aplikace.

Povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinný vyvinout maximální úsilí, aby zabezpečil, že vytvořené údaje v aplikaci konkrétním uživatelem neposkytne třetím stranám.
 2. Poskytovatel poskytuje služby jen na území České republiky.

Povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinný chránit své přihlašovací údaje před přístupem třetích stran. Jestliže dojde k poškození uživatele z důvodu přístupu třetích stran ke službě iKelp POS Mobile na základě získaných přihlašovacích údajů od uživatele, poskytovatel za takové škody nezodpovídá a uživatel nemá nárok je vymáhat od poskytovatele.
 2. Uživatel je povinný zaplatit za využité služby ve smyslu aktuálně platného ceníku služeb, zveřejněného na stránce http://www.ikelp.com/go?key=ikelp.pos-mobile.cennik pro konkrétní stát. V případě, že se uživatel opozdí se splatností o více než 14 dní, poskytovatel má právo ukončit poskytování všech služeb uživateli. Uživatel nemá nárok na vymáhání škod od poskytovatele, které vznikli v příčinné souvislosti s ukončením poskytování služeb z důvodu neuhrazení faktur uživatelem.

Podmínky poskytování služby iKelp POS Mobile

 1. Poskytovatel nezaručuje, že služba bude vždy dostupná. Vyvíjí však maximální technické úsilí, spolu s partnery, na zabezpečení a dostupnost nepřetržitého provozu 24/7.
 2. Na využívání služby iKelp POS Mobile je potřebné internetové připojení, kompatibilní zařízení s kompatibilním operačním systémem a internetovým prohlížečem, jejichž specifikace je uvedená na stránkách http://www.ikelp.com/go?key=ikelp.pos-mobile.systemove-poziadavky v systémových požadavcích. Tyto požadavky se mohou měnit v závislosti od vývoje aplikace.
 3. V rámci všech edicí a funkcionality se aplikují pravidla pro férové využívání služby (FUP = fair use policy), aby bylo zabezpečené optimální používání. FUP se aplikuje jednotlivě na provozy, kde hlavním kritériem jsou základní hodnoty a limity, které je možné doplňkovými službami rozšířit. Základními hodnotami jsou 15000 dokladů/rok, 100 otevřených aktivních objednávek (9 měsíců archiv objednávek), 100 stolů/provozu, 1000 aktivních položek zboží, 3000 aktivních zákaznických kontaktů, finanční doklady nejsou limitovány počtem v rámci aktivní služby. Pro edice zdarma jsou hodnotami 3600 dokladů/rok.
 4. Uživatel souhlasí se zapojením se do anonymního vyhodnocování používání analytických nástrojů poskytovatelem z důvodu zdokonalování uživatelského rozhraní aplikace a jejích funkcí. Údaje jsou anonymní a slouží výhradně pro vývoj, monitoring a údržbu aplikace.
 5. Pro přístup a používání, sdílení informačních a údajových katalogů, které zabezpečují komfortnost aplikace je nutné souhlasit s anonymním přispíváním do těchto katalogů svými údajemi v rámci sdílené informační hodnoty. Jde o služby jako katalog zboží, obchodních kontaktů. Přispívání a používání těchto katalogů je dobrovolné a když si uživatel nepřeje tuto funkcionalitu využívat, je potřebné zaslat písemnou žádost emailem na podpora(at)ikelp.cz a tato funkcionalita mu bude vypnuta.

Osobité podmínky pro iKelp POS Mobile při funkcích a edicích poskytovaných zdarma

 1. Služba je poskytovaná uživateli zdarma. Poskytovatel není povinný tuto službu zákazníkovi zabezpečit.
 2. Pro využívání služeb je nutné pravdivě vyplnit údaje o uživateli a to zejména Obchodní jméno, IČO, DIČ, jestli je tak i IČ DPH, adresa sídla, adresa provozu jestli je jiná, emailový a telefonický kontakt. Bez těchto údajů nemůže být poskytovaná služba.
 3. Poskytovatel má právo kdykoliv ukončit poskytování této služby bez předchádzejícího souhlasu uživatele. Poskytovatel není povinný uživatele o této skutečnosti informovat.
 4. Poskytovatel není povinný uživateli poskytnout technickou podporu, ani konzultace.
 5. Uživatel nemá žádný nárok na vytvořené údaje.

Kredit

 1. Každý uživatel má po registraci vytvořený účet kreditů.
 2. Každá služba nebo doplňková služba k iKelp POS Mobile má stanovenu hodnotu kreditu, který bude odpočítaný z účtu kreditů.
 3. V případě, že uživatel nedisponuje dostatečným množstvím kreditů, nebude mu daná služba poskytnuta.
 4. Nákup kreditů uživatel realizuje prostřednictvím aplikace, nebo na stránce www.ikelp.com.
 5. Uživatel má přístupnou nástěnku www.ikelp.com/nastenka, kde se kromě přihlašovacích údajů nachází i informace o aktuální hodnotě účtu kreditů a přesné historii jejich nákupů a čerpání.
 6. V případě, že uživatel ukončí používání služeb poskytovatele a na jeho účtu zůstal nevyčerpaný kredit, může požádat o jeho vrácení.
 7. Když uživatel požádá o vrácení nevyčerpaného kreditu, poskytovatel si vyhrazuje právo nejdříve přešetřit, zda uživateli vyplývají ještě nějaké závazky vůči poskytovateli. Jestli takové vzniknou, poskytovatel má právo, i bez souhlasu uživatele použít jeho nevyčerpaný kredit na plnění těchto závazků. Za vrácení zůstatkového kreditu bude uživateli účtován poplatek 5 Kreditů. Zůstatkový kredit bude po přešetření závazků uživateli vyplacený na jeho bankovní účet formou dobropisu a to nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí žádosti. Kredit je přepočítaný podle hodnoty jakou byl zakoupen.
Besteron VISA, MasterCard